Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus

Voglers Eesti OÜ – aadress Tuulemaa, Tirbiku, Kadrina vald, 45 213, LääneVirumaa

Territooriumi aadress: Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa.

Ohutusabinõude kohta annab teavet meie töökeskkonna ja lõhkeaine ohutuse spetsialist, tel: 58 600 519

Voglers Eesti OÜ on ettevõtte, mille ohtlikkuse kategooria „A” tuleneb karjääri territooriumil asetsevast lõhkematerjali pealmaalaost ning seal hoiustatavate lõhkematerjalide kogusest. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti poolt on ettevõttele väljastatud Lõhkematerjali käitlemise luba nr 02-15 välja antud 05. mail, 2015

Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala:

  1. Võimalikud ohuolukorrad on tulekahju, plahvatus.
  2. Plahvatuse korral (massiplahvatus – kõik 4 ladu korraga) on maksimaalne ohuala raadiusega 638 m.
  3. Püsiasustust LM pealmaalao läheduses ei ole.
  4. Doominoefekti ohtu ei ole.

Hädaohu korral käivitab lõhkeaine lao valvur sireeni, et hoiatada lähedalasuvaid KNC ja Bauroc töötajaid.

Sireeni käivitumise korral peavad KNC töötajad kogunema kontrollpunkti KNC territooriumi sissepääsu juures, KNC vastutav töökeskkonna spetsialist loeb töötajad kokku ning vajadusel teavitab Voglers Eesti ohutuse eest vastutavat isikut võimalikest puuduolevatest töötajatest.  Bauroc töötajad peavad vältima lõhkeainelao suunas liikumist ning KNC territooriumile päästetehnika juurdepääsu takistamist. Vastav informatsioon ning käitumisjuhised edastatakse KNC ja Bauroc töökeskkonna spetsialistile kirjalikult kord aastas.

Linna- ja vallavalitsusi informeeritakse kujunenud olukorrast ning elanikkonna informeerimiseks.

Inspektsioone teavitatakse vajadusel, kui on kaasnenud keskkonna reostus või on saanud viga inimesed.

Häirekeskust teavitatakse kõikide suuremate hädaolukordade korral esimesel võimalusel ning päästeüksustega tehakse igati koostööd.

Ettevõtte tegevus on kooskõlastatud Päästeameti ja Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve ametiga

Info on kättesaadav www.voglers.ee kodulehel.

Viimati muudetud 05.08.2020