Ohutusteave avalikkusele

Ohutusalane teave avalikkusele

Voglers Eesti OÜ – aadress Tuulemaa, Tirbiku, Kadrina vald, 45 213, LääneVirumaa

Territooriumi aadress: Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa.

Ohutusabinõude kohta annab teavet Janek Järv, töökeskkonnapsetsialist, tel. nr +372 5303 9491 janek.jarv@voglers.ee ning Päästeamet.

Voglers Eesti OÜ on ettevõtte, mille ohtlikkuse kategooria „A” tuleneb karjääri territooriumil asetsevast tsiviillõhkematerjalide ja pürotehniliste materjalide hoiustamisest pealmaalaos. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti poolt on ettevõttele väljastatud Lõhkematerjali käitlemise luba nr 02-15 välja antud 05. mail, 2015.

Ladustatavad materjalid:
Ohuklass 1.1 – massiplahvatusoht,
Ohuklass 1.2 – paiskuvad lõhkematerjalid
Ohuklass 1.3 – soojusenergia levimine
Ohuklass 1.4 – süttimine

     

Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala:

  1. Võimalikud ohuolukorrad on tulekahju, plahvatus
  2. Plahvatuse korral massiplahvatuse oht
  3. Püsiasustust LM pealmaalao läheduses ei ole

Kõige suurem oht ümbritsevale keskkonnale on massiplahvatusoht mis toob kaasa purustusvõimega õhulööklaine leviku.

Kaitsevahendite ressursid: piksekaitse süsteem, esmane tulekustutussüsteem, veevõtukoht, elektrooniline valve, kulutule leviku tõkke kraavid, kaitsevallid,

Ohu vältimiseks peetakse rangelt kinni tuleohutuseeskirjadest, lõhkematerjalide käitluseeskirjadest, korraldatakse range valve lao piirkonnale ning viiakse läbi regulaarseid ohutusalaseid õppusi. 

Hädaohu korral käivitub sireen, et hoiatada lähedalasuvaid KNC ja Bauroc töötajaid. 

Sireeni käivitumise korral kogunetakse Lõuna-Aru karjääri kaalumaja esisele parkimisalale, karjääris peatatakse koheselt töö, väljastpoolt lähenevatele sõidukitele peatatakse sissepääs territooriumile. 

Bauroc töötajad peavad vältima lõhkeainelao suunas liikumist ning KNC territooriumile päästetehnika juurdepääsu takistamist. Vastav informatsioon ning käitumisjuhised edastatakse KNC ja Bauroc töökeskkonna spetsialistile kirjalikult kord aastas.

Linna- ja vallavalitsusi informeeritakse kujunenud olukorrast ning elanikkonna informeerimiseks.

Inspektsioone teavitatakse vajadusel, kui on kaasnenud keskkonna reostus või on saanud viga inimesed.

Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, TTJA ning KOV.

Ettevõtte täidab kemikaaliseaduses ja keskkonnakompleksloas esitatud nõudeid. Tegevus on kooskõlastatud Päästeameti ja Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve ametiga. Koostatud on kõik nõutavad dokumendid ja materjalid. Viimane kontrollkülastus toimus aastal 2020.

Info on kättesaadav www.voglers.ee kodulehel. 
Ning Päästeameti kodulehel: https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevõtted Ja
https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan

Viimati muudetud 09.08.2022