Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus

KÄITISE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS

Ettevõtte ohtlikkuse kategooria „A” tuleneb karjääri territooriumil asetsevast lõhkematerjali pealmaalaost ning seal hoiustatavate lõhkematerjalide kogusest. Kasutusel on 4 eraldi seisvat laohoonet. Laos nr. 1 ei säilitata lõhkeaineid vaid detonaatoreid ning süütenööri. Ladudes 2, 3 ja 4 hoitakse erinevaid lõhkeaineid, üldkoguses 76 t. (Laos nr. 2 ja 3 – kummaski 16 t. ja laos nr. 4 – 44 t.). Laod on ühekorruselised kivist ehitised, mis on üksteisest eraldatud muldvallidega. Ladude territoorium on ümbritsetud kahekordse aiaga, millede vahel on üle 25 m laiune turvatsoon. Turvatsoonis asub tehnilise valve süsteem, mis on ülesehitatud mikrolaineanduritele. Territoorium on varustatud välisvalgustusega. Territoorium on kaitstud ööpäevase mehitatud (relvastatud) valvega.

Voglers Eesti OÜ lõhkematerjalide ladu asub Kunda Nordic Tsement AS lõhkematerjalilao territooriumil, suurel tühermaal tasasel pinnasel. Voglers Eesti OÜ kasutab lõhkematerjaliladu Kunda Nordic Tsement AS-ga sõlmitud rendilepingu alusel.

Pääs lõhkematerjalide lattu on tagatud kõvakattega teega.

Bauroc tehas jääb laost ca 984 m kaugusele loodes. KNC remonditöökoda kirdes ca 612 m ja lubjakivikarjäär alates ca 606 m lõunas. Kunda maantee läänes ca 1394 m. Garaaž edelas ca 532 m.

Inimressurss ladustusterritooriumil:  Reaalne kohalolijate arv on 3 – 5 töötajat.

Territooriumi aadress: Lõhkeaine kinnistu (77002:001:0175), Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa.

Juuresolevalt kaardilt on näha, et ka suurima ohuraadiusega õnnetuse korral ei mõjuta ettevõte läheduses paiknevat elanikkonda ja naaberettevõtteid.

Võimalikud suurõnnetused, nende tagajärjed, vajalike ressursside arvestus ja tegevusjuhised, vastutavad isikud ning nende ülesanded

VÕIMALIKUD HÄDAOLUKORRAD

Kõik tekkida võivad ohuolukorrad on seotud lõhkematerjalide käitlemisega.

Pealmaalao territooriumil teostatakse järgmisi tegevusi:

Lõhkematerjalide transport;

Lõhkematerjalide laadimine autodelt ning autodele;

Lõhkematerjalide valmistamine (ammooniumnitraadi baasil) lihtlõhkeaine valmistuspunktis;

Lõhkematerjalide ladustamine koos kaasnevate tegevustega (kontroll, inventuur, jne.).

Võimalikud ohuolukorrad on tulekahju, inimlik eksimus, sõidukite tehniline rike ja

kuritegelik tegutsemine (vandalism või terroriakt). Kõik need olukorrad võivad tuua

kaasa plahvatuse. Kuna pealmaaladu koosneb neljast teineteisest eraldatud laost,

siis detonatsiooni üleminek ladude vahel ning sellest tulenev massiplahvatuse oht

on vähetõenäoline. Lao territoorium on varustatud piksekaitsmetega ning laohoonetes (sees) puuduvad elektripaigaldised. Samuti ei ole laohoonetes elektroonilisi seadmeid.

Tulekahju (plahvatuse) tekke üheks põhjuseks võib olla kulupõleng. Selle välistamiseks on territoorium heakorrastatud ning kahe piirdeaia vaheline aed on korralikult niidetud. Kuna tegemist on ühekordsete kivihoonetega, siis on tule levik lõhkematerjalidele vähetõenäoline.

Lao territooriumil asuvate hoonete vahel on muldvallid, millega tõkestatakse ohu levik erinevate laohoonete vahel.

Töötajad on koolitatud ning instrueeritud. Ettevõttes on koostatud juhendid tuleohutuse tagamiseks ning käitumiseks ohuolukordades. Sissepääs kõrvalistele isikutele on piiratud piirdeaedadega, tehniliste vahenditega ning 24/7 turvatöötaja kohaloluga. Kõik turvameetmed on kooskõlastatud Politsei – ja Piirivalve Ametiga.

Kõikidest kõrvalekalletest teavitatakse lõhkematerjalide käitlemise eest vastutavat isikut ning juhatuse esimeest. Samuti toimub perioodiline kontroll nii ladudes, segamisüksuses ja ka territooriumil üldiselt.

Tehniliste vahendite (mikrolaine printsiibil töötav piirdeaed, piksekaitsmed ja elektripaigaldised) kuuluvad perioodiliselt kontrollitavate seadmete hulka.

Pealmaalao territoorium asub tootmisterritooriumist ning eluhoonetest ohutul kaugusel.

Kehtestatud reeglite alusel on lõhkeainelao territooriumil lubatud korraga liikuda ainult ühel liiklusvahendil. Sellega on välistatud, et tekiks oht kokkupõrkeks või avariiks. Lõhkematerjalide laohoonetesse ja tootmisüksusesse sisse ei tohi kaasa võtta mobiiltelefone.

Lõhkematerjalide vastuvõtt ja väljastamine toimub lõhkematerjalide lao eest vastutava VE töötaja juuresolekul, kes tagab, et tegevus toimuks vastavalt kehtestatud reeglitele ja eeskirjadele. Laadimistöid teostavad koolituse läbinud ning pädevad töötajad. Lõhkefirmade esindajad on kohustatud kontrollima ja tagama autode ja laadurite korrasoleku ning vastavuse lõhkematerjalide käitlemise nõuetele.

 1. SUURÕNNETUSTE VÕIMALIKUD PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED
 • Tulekahju lao territooriumil
 • Tulekahju laos
 • Tulekahju lihtlõhkeaine segamispunktis
 1. Plahvatus
 2. Sissetung
 3. Inimlikud eksimused, mille tagajärjel toimub suurõnnetus või tekib hädaolukord
 4. Loodusõnnetus
 5. Transport
 6. Tehniline rike
 7. Isesüttimine (pürotehnika)

 

 • Tulekahju ladustusterritooriumil

Võimalikud põhjused: inimtegevus territooriumil, ohutuseeskirjade rikkumine, transport, seadmete rikked, looduslikud tingimused (äike), pahatahtlikkus, terroriakt.

Tagajärjed: plahvatus vähetõenäoline, inimesed võivad saada vigastada, keskkonnareostus, materiaalne kahju, ettevõtte tegevuse peatumine.

 Tegevused: Võimalusel tulekahju kustutamine, inimeste evakueerimine. Plahvatuse ohu korral päästemeeskondade ning tehnika kogunemine Aru kaalumaja esisele parkimisalale, juurdepääsu tõkestamine, tööde peatamine karjääris. Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: Territooriumi heakorrastuse pidev kontroll, töötajate teadlikkuse kontroll (instrueerimine, pädevustunnistus), seadmete korrasoleku tagamine, transpordivahendite korrasolek, ohutusreeglite täitmine, turvanõuete täitmine ning kontroll.

 • Tulekahju lõhkematerjali laos sees

Võimalikud põhjused: isesüttimine, inimlik eksitus, pahatahtlikkus, sissetung, terroriakt, seadmete rikked, välistegur (tulekahju territooriumil), loodus – õnnetus.

Tagajärjed: plahvatuse korral 3 – 5 inimest hukkuvad või saavad vigastada, keskkonnakahju, materiaalne kahju, ettevõtte tegevuse peatamine.

Tegevused: inimeste evakueerimine, territooriumile pääsu tõkestamine, päästetehnika ja -personali kogunemine Aru karjääri kaalumaja esisele parklale. Tööde ning liikluse peatamine karjääris. Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: Ohutusnõuete järgimine ning kontroll, turvanõuete järgimine, seadmete korrasoleku tagamine, territooriumi heakorrastamine, ladustuseeskirja järgimine, kemikaaliseaduse nõuete täitmine

 1. Plahvatus

Võimalikud põhjused: tulekahju, inimlik eksimus, seadmete rikked, sissetung, terroriakt, loodusõnnetus.

Tagajärjed: 3 – 5 inimest hukkuvad või saavad vigastada, keskkonnakahju, materiaalne kahju, ettevõtte tegevuse peatamine.

 Tegevused: varajase teavituse süsteem – häire signaal sireeni näol käivitab valve, inimeste evakueerimine, territooriumile pääsu tõkestamine, päästetehnika ja -personali kogunemine Aru karjääri kaalumaja esisele parklale. Tööde ning liikluse peatamine karjääris. Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: ohutuseeskirjade järgimine ning kontroll, turvanõuete järgimine, seadmete korrasoleku tagamine, territooriumi heakorrastus, ladustuseeskirja täitmine.

 1. Sissetung

Võimalikud põhjused: lõhkematerjali vargus, terroriakt, pahatahtlikkus.

Tagajärjed: Vigastada saavad 1 – 2 inimest, materiaalne kahju, keskkonna – reostus, ettevõtte tegevuse peatamine.

Tegevused: Turvafirma kiire reageerimine, Häirekeskuse teavitamine, inimeste ohutuse tagamine.

Leevendusmeetmed: Turvaseadmete korrasolek ning nende töö kontroll, turvanõuete järgimine.

 1. Inimlikud eksimused

Võimalikud põhjused: töötajad rikuvad ohutusnõudeid, ladustuseeskirjade rikkumine, hooletus, kontrollmeetmeid ei rakendata, turvanõuete rikkumine, territooriumi heakorda ei tagata.

Tagajärjed: Vigastada võivad saada 2-3 inimest. Suur materiaalne kahju, keskkonnareostus, ettevõtte tegevuse peatamine.

 Tegevused: Inimeste kiire evakueerimine, transpordivahendite evakueerimine, ligipääsuteede tõkestamine, päästetehnika – ja personali kogunemine Aru karjääri kaalumaja esisele platsile, tööde ja liikluse peatamine karjääris. Vajadusel Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: Inimeste koolitus, ohutusnõuete täitmise kontroll, kehtivate eeskirjade täitmine, ladustusnõuete järgimine, turvanõuete täitmine. Õppuste korraldamine.

 1. Loodusõnnetus

Võimalikud põhjused: ladude varing, tulekahju äikese tõttu, ladude purunemine tornaado tõttu, transpordivahendite kahjustus laadimise käigus.

Tagajärjed: Vigastada võib saada 1 – 3 inimest, tulekahju ladude territooriumil, plahvatuse võimalus väga väike. Materiaalne kahju, väike keskkonna reostus.

Tegevused: Inimeste kaitse, tulekahju likvideerimine.

Leevendusmeetmed: Piksekaitsmete korrasoleku kontroll, territooriumi heakord.

 • Terroriakt

Võimalikud põhjused: Destabiliseerida olukorda piirkonnas, juhtida politsei ja päästeameti tähelepanu kõrvale tõsisematelt olukordadelt, kättemaks, lõhkematerjali vargus, turvanõuete eiramine, turvaseadmete mittekorras olemine.

Tagajärjed: Võivad hukkuda või vigastada saada 3 – 5 inimest, suur kesk – konnareostus, materiaalne kahju, ettevõtte tegevuse peatamine.

Tegevused: Inimeste evakueerimine, Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: Turvareeglite järgimine ning kontroll, seadmete korrashoiu tagamine, testimine.

 1. Transport

Võimalikud põhjused: Lõhkematerjalide transpordiks mittekohandatud sõidukite kasutamine, veoeeskirjade rikkumine, liikluseeskirjade rikkumine, ohutusnõuete eiramine, tehniliselt mittekorras tehnika, lastimine ning maha – laadimine.

Tagajärjed: Vaatleme ainult lõhkematerjali lao ning karjääri territooriumil toimuvate õnnetuste tagajärgi. Plahvatuse korral võivad hukkuda või viga saada 3-5 inimest, keskkonnareostus, materiaalne kahju, ettevõtte tegevuse peatamine. Avarii korral karjääri territooriumil võivad hukkuda või viga saada 2 – 3 inimest. Keskkonnakahju põlengu tõttu, materiaalne kahju. Vajadusel Häirekeskuse teavitamine.

Tegevused: Tegevused sõltuvad kas õnnetus juhtus tühja või lõhkematerjale täis transpordivahendiga. Kui tegemist on õnnetusega tühja sõidukiga, siis tuleb kiiresti masin kustutada, inimesed evakueerida, vältida tule levikut ladudesse. Kui kannatada saab lõhkematerjale täis lastitud masin, siis esmane on inimeste evakueerimine, päästemeeskondade kogunemine Aru karjääri kaalumaja esisele platsile ning liikluse piiramine territooriumil. Tööde peatamine karjääris.

Leevendusmeetmed: Sõidukite vastavuse kontroll, juhtide pädevuse tuvastamine, veoeeskirjade täitmise kontroll, sõidukite tehnilise korrasoleku tagamine (käitlusfirma poolt), turvanõuete järgimine, kehtestatud liikluskorralduse täitmine ning kontroll.

 1. Tehniline rike

Võimalikud põhjused: Lõhkematerjali valmistusseadme rikked, piksekaitse – süsteemi rikked, käsiseadmete rikked, kahveltõstuki rike.

 Tagajärjed: Tulekahju või plahvatuse käigus lõhkematerjalide valmistus – seadmes võib viga saada 1  inimene. Plahvatuse tõenäosus on väga väike. Piksekaitsesüsteemi rikke korral võib toimuda põleng territooriumil, mis ei tohiks olla plahvatuse tekkepõhjuseks ladudes. Käsitööriistu (elektrilisi) ei tohi ladudes sees kasutada. Sama kehtib ka igasuguste tuletööde teostamise kohta ladude territooriumil. Võimalik keskkonnareostus, materiaalne kahju ning ettevõtte töö peatamine.

Tegevused: Inimeste evakuatsioon, tule leviku tõkestamine ladudesse, liikluse piiramine. Kui on näha, et tekib plahvatusoht ladudes, tuleb kustutustööd peatada ning päästemeeskonnad lahkuvad Aru kaalumaja esisele platsile. Tööd karjääris peatatakse.

Leevendusmeetmed: Seadmete korrashoiusüsteemi rakendamine, seadmete perioodiline kontroll koos fikseerimisega, ohutuseeskirjadest range kinnipidamine, töötajate koolitus.

1. Isesüttimine (pürotehnika)

Võimalikud põhjused: Pürotehnilised tooted on kahjustunud, ebakvaliteetsed või on rikutud nende ladustustingimusi. Inimlik eksimus.

Tagajärjed: Tulekahju teke, levik ühe lao territooriumil, plahvatus,   töötajate (3 – 4) vigastused. Materiaalne kahju, tootmise katkemine, võimalik keskkonna reostus.

Tegevused: Esmatähtis on evakueerida inimesed. Vältida kustutustegevust, kui tulekahju on tekkinud laos. Piirata juurdepääs lao territooriumile, peatada auto– ja raudtee transport. Päästemeeskondade kogunemine Aru karjääri kaalumaja juures. Häirekeskuse teavitamine.

Leevendusmeetmed: Pürotehnilised materjalid paigutatakse võimalikult kaugele lõhkematerjalidest (soovitatav tühi laohoone). Valdaja garanteerib toote kvaliteedi, tagab vajalikud tingimused. Ladustamine toimub lühiajaliselt, valdaja teostab ladustusajal perioodilist kontrolli ning teavitab sellest (samuti vajalikest meetmetest) lõhkematerjalide lao eest vastutavat Voglersi töötajat.

 

 1. KAITSEVAHENDID JA TEHNILISED RESSURSID
 • Tulekustutus- ja päästetöödeks: Lihtlõikeaine segamisüksuses tekkinud tule kustutamiseks vajalikud vahendid on süsihappegaasi kustutid 2 tk, alates 6 kg suurustes mahutites. Tulekahju tekkimise korral on segamisüksus varustatud paiskpindadega, et ei tekiks plahvatusohtu.
 • Laohooned on varustatud 6 kg pulberkustutitega, mis asuvad väljaspool, ning mida saab kasutada väiksemate tulekahjude kustutamiseks. Kui tuli on levinud ladudesse, siis tuleb kustutustööd koheselt lõpetada ning territooriumilt lahkuda.
 • Esmaabiks: enamus töötajatest Voglers Eesti OÜ ettevõttes on esmaabikoolitusel osalenud ning oskab anda kannatanule kohest esmaabi. Lihtlõhkeaine segamisüksuses ning sellega samal territooriumil asetsevas soojakus on esmaabivahendid kättesaadavalt, tänapäevaselt varustatud. Samuti asuvad esmaabivahendid lõhkematerjalide lao kontoris, laos nr. 4, MTO kontoris ning MTO olmeruumis.
 • Elanikkonna teavitamiseks, evakueerimiseks ja ohtliku ala piiramiseks: elanikkonna ning lähedalasuvate ettevõtete juhtide informeerimine on AS Kunda Nordic Tsement (KNC) pädevuses, ehk territooriumi rendileandja vastutusala. Voglers Eesti OÜ informeerib operatiivselt KNC kontaktisikut. Suurema ohu korral käivitub lao valve poolt aktiveeritud sireenhäire, mida on kuulda karjääri ning Bauroc tehase territooriumile. Häire tähenduses teavitatakse KNC ja Bauroc tehase töötajaid regulaarselt informatiivse kirjavahetuse teel.
 • Lekete sulgemiseks ja kemikaalide kogumiseks või neutraliseerimiseks: Segamisüksuses ja sellega samal territooriumil asuvas soojakus on valmis pandud absorbendid, mille kogus on arvutatud vastavalt maksimaalse diiselkütuse mahutavusele segamisüksuses. Kõik transpordivahendid, mis territooriumil liiguvad, peavad olema vastavalt ADR nõuetele varustatud oma absorbent materjalidega.
 • Tehniliseks abiks: territooriumil on võimalik kasutada kahveltõstukit. Karjääri territooriumil on palju rasketehnikat (rataslaadurid, ekskavaator), mille abil on võimalik õnnetuse tagajärgi (või levikut) piirata. Samuti on võimalik KNC territooriumilt (Kunda) tuua lisatehnikat.
 • Kui tegemist on plahvatusohuga või tulekahjuga, siis lõhkematerjalide pealmaalao territooriumile juurdepääs suletakse ning tehnika koguneb ohutusse kaugusse (ca. 650 m laost). Päästetehnika kogunemiskoht on Aru kaalumaja esine plats. Karjääri tehnika koguneb MTO olmehoone ette.

 

 1. TEGEVUSJUHISED

Tulekahju tekkimise korral tuleb töötajal koheselt asuda tegelema kustutustööga, kui tulekahju on väike ning seda on võimalik kustutiga kustutada.

Suurema tulekahju korral tuleb töötajal evakueerida kõik kohapeal viibivad isikud ning teavitada tulekahjust päästeametit, ettevõtte juhatajat ning  LÕHKEAINE OHUTUSE JA töökeskkonna spetsialisti.

Hädaohu korral käivitab lõhkeaine lao valvur sireeni, et hoiatada lähedalasuvaid KNC ja Bauroc töötajaid.

Ettevõtte tegevusi  ohjatakse  erinevate juhendite ja kvaliteedikontrolli läbi, mille eest vastutab sertifitseeritud lõhkeaine ohutuse ja töökeskkonna spetsialist.

Objektil toimuva õnnetusjuhtumi korral vastutab õige tegevuse eest ja õnnetusest teavitamise eest lõhkeaine ohutuse ja töökeskkonna spetsialist Teele Tuuna või segamisoperaator Tõnu Tuuna, kes on kõige paremini kursis kohapealsete elektrisüsteemidega, käitavate ainete iseloomuga, segamisüksuse toimimise ja päästevahendite asukohaga.

 Tulekahju tekkimisel pealmaalao territooriumil üritab personal kõikide abivahenditega peatada tule levikut (ennast ohtu seadmata). Samas teavitatakse päästeametit ning abistatakse tule levikut piirata.

Kui on näha, et tuli levib LM ladudesse, siis personal lahkub koheselt territooriumilt ohutusse kaugusse. Evakuatsiooniks kasutatakse olemasolevat autotransporti.

Personal koguneb LM lao kontori ette. Karjääri territooriumilt ei tohi lahkuda enne, kui on kindlaks tehtud, kas kõik töötajad on LM lao territooriumilt lahkunud.

 1. VASTUTAVAD ISIKUD JA NENDE ÜLESANDED

Õnnetusest teavitamise kord algab laojuhtajast (segamisoperaatorist) või turvafirmast ning vastab käitisest lähtuvale ohule ning tagab õnnetuse korral kõigi territooriumil viibivate inimeste teavitamise ning teabe edastamise vastavalt õnnetusest teavitamise korrale.

Õnnetusest teavitamise eest vastutavad isikud:

Lõhkematerjali lao juhtaja, lõhkematerjalilao valvur, segamisüksuse operaator.

Vastutavad isikud:  Teele Tuuna, lõhkeaine ohutuse ja töökeskkonna spetsialist

Viive Tuuna – Juhataja

6.     ÕNNETUSEST TEAVITAMISE KORD

Õnnetuse korral käivitatakse valju sireen

Õnnetusteade edastatakse Häirekeskuse numbrile 112

Õnnetusteade edastatakse Voglers Eesti numbrile – 51 45 702 või 5860 0519

Õnnetusteade edastatakse TTJA numbrile – 66 72 000

Õnnetusteade edastatakse KOV numbrile – Rakvere Vallavalitsus – 32 95 944

Õnnetusteade edastatakse KNC numbrile – riskijuht – 32 29 815

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja peab õnnetuse korral tagama õnnetuse mõjupiirkonda jäävate inimeste kohese teavitamise õnnetusest ja käitumisjuhistest.

Sireeni käivitumise korral peavad KNC töötajad kogunema kontrollpunkti KNC territooriumi sissepääsu juures, KNC vastutav töökeskkonna spetsialist loeb töötajad kokku ning vajadusel teavitab Voglers Eesti ohutuse eest vastutavat isikut võimalikest puuduolevatest töötajatest.  Bauroc töötajad peavad vältima lõhkeainelao suunas liikumist ning KNC territooriumile päästetehnika juurdepääsu takistamist. Vastav informatsioon ning käitumisjuhised edastatakse KNC ja Bauroc töökeskkonna spetsialistile kirjalikult kord aastas.

Teavitatakse järgnevatest hädaolukordadest:

 

 • Tulekahju lao territooriumil
 • Tulekahju laos
 • Tulekahju lihtlõhkeaine segamispunktis
 1. Plahvatus
 2. Sissetung
 3. Inimlikud eksimused, mille tagajärjel toimub suurõnnetus või tekib hädaolukord
 4. Loodusõnnetus
 5. Transport
 6. Tehniline rike
 7. Isesüttimine (pürotehnika)

Õnnetusjuhtumi korral edastatakse informatsioon plahvatusohu ja segamisüksuses olevate ainete kohta, kas plahvatus on toimunud või ei, määratud tuletõrje kogunemiskoht on KNC territooriumi sissepääsu juures. Õnnetusjuhtumi teabe levikuga avatakse kõik sissepääsud KNC territooriumile.

Õnnetusteates peab sisalduma järgmine informatsioon:

 1. Helistaja andmed:………
 2. Aadress: Lõhkeaine kinnistu, Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
 3. Ettevõtte andmed: Voglers Eesti OÜ, ohtlikkuse kategooria: A
 4. Olukorra iseloomustus, mis juhtus:………….
 5. Andmed kannatanute ja ohvrite kohta:…………
 6. Kahjustused, sh inimesi, keskkonda, vara ohustavad tegurid:………….
 7. Edasised võimalikud arengud:………….
 8. Töös olevad protsessid:………….
 9. Kasutusele võetud abinõud:………..
 10. Kasutatud jõud ja ressursid:…………
 11. Abivajaduse määr:………..
 12. Juhtiv töötaja kohapeal:……….

Linna- ja vallavalitsusi informeeritakse kujunenud olukorrast ning elanikkonna informeerimiseks.

Inspektsioonidele teavitatakse vajadusel, kui on kaasnenud keskkonna reostus või on saanud viga inimesed.

Häirekeskust teavitatakse kõikide suuremate hädaolukordade korral esimesel võimalusel.

Edastatav info sõltub hädaolukorrast.

 1. TEAVE PÄRAST ÕNNETUST

Vastutav isik: Teele Tuuna, lõhkeaine ohutuse ja töökeskkonna spetsialist

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet:             66 72 182

Päästeamet, Ida Päästekeskus:                                    33 91 900

Rakvere Vallavalitsus:                                                32 95 944

 

Toimunud õnnetusest annab käitaja 30 kalendripäeva jooksul Häirekeskusesse, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohaliku omavalitsuse üksusele järgmist teavet:
1) õnnetuse asjaolud;
2) õnnetuse põhjustamisega seotud ja õnnetuse tagajärjed;
3) kirjeldus õnnetuse mõjust inimestele, keskkonnale ja varale;
4) rakendatud kaitsemeetmed ja tegutsemisjuhised õnnetuse mõju vähendamiseks;
5) õnnetuse keskmise ja pikaajalise toime leevendamise meetmed;
6) õnnetuse kordumise vältimise meetmed

 1. KONTAKTID:

Häirekeskus                                                                112

Voglers Eesti OÜ käitlemise korraldaja                     51 45 702

LM lao juhataja                                              –

Lõhkeaine ohutuse spetsialist                                     58 600 519

Päästeamet, Ida Päästekeskus                                     33 91 900

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet              66 72 187   (info@ttja.ee)

Viru-Nigula Vallavalitsus                                           32 55 960

Rakvere Vallavalitsus                                                 32 95 944

Keskkonna Inspektsioon                                                     1313

Kunda Nordic Tsement AS                                        32 29 815